کد دورهنام دورهساعت دورهتاریخ شروع دورهمهلت ثبت نامزمان آموزشثبت نام
991100بـررسی متدلـوژی Systematic Reviewاعلام می‌گردداعلام می‌گردد99/11/153 ساعتثبت نام
کد دورهنام دورهساعت دورهتاریخ شروع دورهزمان آموزشورود به کلاس آنلاین
991100بـررسی متدلـوژی Systematic Reviewاعلام می‌گردداعلام می‌گردد3 ساعتوارد شوید
کد دورهنام دورهساعت دورهتاریخ شروع دورهزمان آموزشوضعیت
99111501
تامین مالی آموزش عالی
چهارشنبه – 99/11/15
پنجشنبه – 99/11/16
13:30 الی 13:30
13:30 الی 16:30
4 ساعتتکمیل
99112301
بـررسی متدلـوژی Systematic Review
پنجشنبه – 99/11/23
17:00 الی 20:00
3 ساعتتکمیل
99112501
سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال
شنبه – 99/11/25
18:00 الی 22:00
4 ساعتتکمیل
99112601
خبرگان تحلیل تکنیکال
یکشنبه – 99/11/26
17:30 الی 21:30
4 ساعتتکمیل
99112801
خبرگان تحلیل بنیادی
سه شنبه – 99/11/28
18:30 الی 22:30
4 ساعتتکمیل
99113001-1
مدیریت ریسک در سازمان ها
پنجشنبه – 99/11/30
17:15 الی 19:152 ساعتتکمیل
99112501
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
شنبه – 99/11/25
12:30 الی 15:30
3 ساعتتکمیل
99113001-2
بررسی تغییرات استاندارد های حسابداری جدید
پنجشنبه – 99/11/30
13:00 الی 16:003 ساعتتکمیل
دوره هاپایگاه دادهخانهپنل آموزشحساب کاربری