تامین مالی صنعت گردشگری

ابزارهای تامین منابع مالی مورد استفاده در حوزه گردشگری
بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری هدفمند در حوزه های مختلف صنعت گردشگری
راهکارهای نوین تامین مالی صنعت گردشگری
ورود به بازار سرمایه و انتخاب ابزار متناسب مالی برای شرکتهای حوزه گردشگری
مشوق های سرمایه گذاری برای تامین مالی پروژه های صنعت گردشگری
بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در صنعت گردشگری
چالش ها و ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعت گردشگری
حمایت های مالی استارتاپ ها و شرکت های شتاب دهنده در صنعت گردشگری
تامین مالی فعالیت های اجتماعی حوزه گردشگری
حمایت های قانونی و نیز جامعه از سرمایه گذار
ضرورت پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی صنعت گردشگری
تجربیات موفق تامین مالی کشورهای مختلف در صنعت گردشگری

Financing the tourism industry

Financial instruments used in the field of tourism
Investigating targeted investment capacities in various fields of Iran’s tourism industry
New financing strategies for the tourism industry
Entrance in Capital market and selecting a suitable financial instrument
Investment incentives to finance tourism industry projects
Investigating the factors affecting investment in the tourism industry
7. Challenges and risks associated with investing in various areas of the tourism industry
The role of financial support for startups and accelerator companies in the tourism industry
Financing social activities in the field of tourism
Legal and community supports for the investor
Investigating the role of evaluating the plan for adapting the standard of tourism facilities in the sustainable development of Iran’s tourism industry
Reviewing the rules and regulations of tourism facilities
The need to stabilize the income system and finance the tourism industry
Review of successful experiences of financing different countries in the tourism industry

دوره هاپایگاه دادهخانهپنل آموزشحساب کاربری