شماره استانداردعنوان استانداردPDFWORD
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - اهداف گزارشگری مالیدانلود فایلدانلود فایل
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - واحد گزارشگردانلود فایلدانلود فایل
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - عناصر صورتهای مالیدانلود فایلدانلود فایل
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومیدانلود فایلدانلود فایل
1نحوه ارائه صورتهای مالیدانلود فایلدانلود فایل
2نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالیدانلود فایلدانلود فایل
3درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای(مالیات و انتقالات)دانلود فایلدانلود فایل
4درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ایدانلود فایلدانلود فایل
5داراييهاي ثابت مشهوددانلود فایلدانلود فایل
6موجودیهادانلود فایلدانلود فایل
7داراييهاي نامشهوددانلود فایلدانلود فایل
8ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتماليدانلود فایلدانلود فایل
9حسابداری مخارج تامین مالیدانلود فایلدانلود فایل
10رويه‌هاي حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و اشتباهاتدانلود فایلدانلود فایل
11افشاي اطلاعات اشخاص وابستهدانلود فایلدانلود فایل
12مزایای بازنشستگی کارکناندانلود فایلدانلود فایل
13آثار تغییر در نرخ تبدیل ارزدانلود فایلدانلود فایل
14رویدادهای پس از تاریخ گزارشگریدانلود فایلدانلود فایل

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوره هاپایگاه دادهخانهپنل آموزشحساب کاربری