شماره استانداردعنوان استانداردPDFWord
ساختار کلیدانلود فایلدانلود فایل
0مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبطدانلود فایلدانلود فایل
1کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبطدانلود فایلدانلود فایل
200اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسیدانلود فایلدانلود فایل
210قـرارداد حسابرسـي‌دانلود فایلدانلود فایل
220كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخيدانلود فایلدانلود فایل
230مستندات حسابرسیدانلود فایلدانلود فایل
240مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورتهای مالیدانلود فایلدانلود فایل
250ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالیدانلود فایلدانلود فایل
260اطلاع‌رسانی به ارکان راهبریدانلود فایلدانلود فایل
265اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجراییدانلود فایلدانلود فایل
300برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالیدانلود فایلدانلود فایل
315تشخیص و ارزیابی خطرهای یحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آندانلود فایلدانلود فایل
320اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسیدانلود فایلدانلود فایل
330برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شدهدانلود فایلدانلود فایل
450ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسیدانلود فایلدانلود فایل
500شواهد حسابرسیدانلود فایلدانلود فایل
501شواهد حسابرسی- ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلامدانلود فایلدانلود فایل
505تاییدیه های برون سازمانیدانلود فایلدانلود فایل
510حسابرسی نخستین- مانده های اول دورهدانلود فایلدانلود فایل
520شواهد حسابرسی- روشهای تحلیلیدانلود فایلدانلود فایل
530نمونه گیری در حسابرسیدانلود فایلدانلود فایل
540حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبطدانلود فایلدانلود فایل
550اشخاص وابستهدانلود فایلدانلود فایل
560رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالیدانلود فایلدانلود فایل
570تداوم‌ فعاليتدانلود فایلدانلود فایل
580تاییدیه کتبی مدیراندانلود فایلدانلود فایل
600ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه - شامل كار حسابرسان بخشدانلود فایلدانلود فایل
610استفاده از کار حسابرسان داخلیدانلود فایلدانلود فایل
620استفاده از کار کارشناس حسابرسدانلود فایلدانلود فایل
700گزارشگري نسبت به صورتهاي ماليدانلود فایلدانلود فایل
705اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقلدانلود فایلدانلود فایل
706بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقلدانلود فایلدانلود فایل
710اطلاعات مقايسه‌ایدانلود فایلدانلود فایل
720ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شدهدانلود فایلدانلود فایل
800ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهای با مقاصد خاصدانلود فایلدانلود فایل
805ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالیدانلود فایلدانلود فایل
2400بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌دانلود فایلدانلود فایل
2410بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاریدانلود فایلدانلود فایل
3400رسيدگي به اطلاعات مالي آتيدانلود فایلدانلود فایل
4400اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌دانلود فایلدانلود فایل
4410تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌دانلود فایلدانلود فایل

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوره هاپایگاه دادهخانهپنل آموزشحساب کاربری